Član 5.

Pravni osnov je za ovaj dio naših djelatnosti je član 20. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske (Službeni glasnik RS 112/06), odredbe Odluke o korišćenju javnih površina (Službeni glasnik opštine Doboj broj: 4/07, 7/07, 8/07 i 2/11), Odluka o postupku, uslovima i načinu davanja u zakup i privremeno korišćenje zemljišta, javnih površina i garaža (Službeni glasnik opštine Doboj broj: 6/08, 2/10 i 7/10), Odluka o bezbjednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik opštine Doboj 10/09), Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji i načinu naplate komunalne takse za parkiranje na javnim površinama na području opštine Doboj (Službeni glasnik opštine Doboj 1/10), odredbe Odluke o prenosu ovlašćenja vršenja poslova (Službeni glasnik opštine Doboj 2/11) i Ugovor o prenosu ovlašćenja vršenja poslova iz nadležnosti opštine Doboj broj 02-022-1-706/11 od 24. aprila 2011. godine.

Ugovorne strane, imajući u vidu propisani postupak dodjele javnih površina na privremeno korišćenje (zakup) poslovnih prostora, garaža i javnih površina u vlasništvu Opštine, utvrđen gore navedenim odlukama Skupštine opštine Doboj, do eventualno drugačijeg uređenja predmetne problematike, preciziraju radnje i postupak vršenja prenešenih poslova na sljedeći način:

  • izrada prijedloga oglasa i odluke o načinu i uslovima davanja u zakup, bilo da se vrši putem licitacije ili prema utvrđenoj tarifi zavisno od namjene, je obaveza Direkcije (zaglavlje, potpis i pečat Opštine). Prijedlozi se uz propratno pismo dostavljaju načelniku na potpis, ovjeru i protokol u 4 primjerka.
  • po okončanju poslova iz prethodne tačke, dva primjerka zadržava zadržava Opština za svoje potrebe (oglasna tabla i arhiva Komisije), a druga dva vraća uz propratni akt Direkciji, koja za svoju arhivu zadržava jedan primjerak, a preostali primjerak oglašava;
  • sve radnje provođenja postupka licitacije vrši Opština u skladu sa Odlukom o postupku, uslovima i načinu davanja u zakup i privremeno korišćenje zemljišta, javnih površina, poslovnih prostora i garaža.
  • po završetku postupka licitacije, Opština dostavlja Direkciji zaključak Komisije radi izrade prijedloga ugovora koji Direkcija dostalja načelniku na potpis i drugoj ugovorenoj strani.
  • kada je u pitanju dodjela nekretnina udruženjima i neprofitnm organizacijama od strane Skupštine opštine, bez licitacije, Direkcija priprema prijedlog odluke i prijedlog ugovora.
  • po prijemu potpisanog i ovejerenog ugovora, Direkcija zapisnički vrši primopredaju zakupljene nekretnine, a ugovor o zakupu unosi u bazu podataka.
  • finansijsko zaduženje obveznika vrše obije strane, kao i knjiženje uplata, kako gotovinskih po osnovu komunalne takse za parkiranje, tako i žiralnih po osnovu zakupnina drugih javnih površina, a na osnovu položenog pazara gotovinskih uplata od strane Direkcije na blagajni Opštine i bankovnog izvoda Opštine (za žiralnu uplatu), koji elektronskim putem Opština prosljeđuje Direkciji;
  • Direkcija na osnovu ovlašćenja koja proizilaze iz Odluke o penosu ovlašćenja vršenja poslova, osnovnog Ugovora i samog ugovora o zakupu, pod svojim nazivom vrši mjesečnu izradu i dostavljanje faktura za zakup i sve druge dokumente vezane za prinudnu-sudsku naplatu ovjeravajući ih svojim pečatom i potpisom ovlašćenog lica Direkcije. U slučaju da Pravobranilaštvo vodi postupak prinudne naplate, Direkcija se obavezuje da mu pripremi i dostavi svu potrebnu dokumentaciju.
  • Direkcija priprema prijedlog otkaza ugovora u 3 primjerka i, uz propratno pismo, ga dostavlja načelniku na potpis i ovjeru, jedan primjerak otkaza Opština zadržava za sebe, a ostala 2 primjerka vraća Direkciji na dalje postupak.