Obaveznici plaćanja
Obaveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici stambenog, poslovnog ili drugog prostora, nosioci stanarskog prava, zakupci stambenog, poslovnog ili drugog prostora odnosno fizička i pravna lica koja su korisnici objekta ili uređaja zajedničke komunalne potrošnje. Pod drugim prostorom u smislu ove odluke, smatra se garažni prostor, pomoćni prostor, kao i dvorišni i gospodarski objekti, i slično.

Obaveznik kome je utvrđena komunalna naknada dužan je istu plaćati sve dok se ne prijavi nastalu promjenu (promjena površine, vlasništva, korištenja i drugo.)

Nastanak obevaza
Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje sa danom izgradnje, ili sticanja u vlasništvo ili sticanja prava korištenja prostora iz člana 2. ove odluke.

Prestanak obaveza
Obaveznik komunalne naknade je dužan da u roku od 15 dana od dana izgradnje, ili sticanja u vlasništvo, ili sticanja prava korištenja prostora – iz člana 2. ove odluke – podnese prijavu nadležnosti organu za komunalne poslove Grada, za utvrđivanje visine naknade.

Mjerila za utvrđivanje
Komunalna naknada se plaća po metru kvadratnom (m2) izrađene korisne površine prostora iz člana 2. odluke, a obračunava se primjenom kriterija i mjerila iz ove odluke.

Mjerala za utvrđivanje komunalne naknade su:

 • izgrađena korisna površina m2 stambenog prostora, poslovnog prostora, objekta društvenog standarda i drugog prostora
 • broj bodova (bodovna vrijednost) prostora i
 • vrijednost boda

Pod izgrađenom korisnom površinom prostora, u smislu ove odluke, podrazumijeva se površina izgrađenog prostora za koja je izdata upotrebna dozvola, površina izgrađenog prostora za koji nije izdata upotrebna dozvola ako je završen, povrpina djelimično izgrađenog prostora ako se koristi, javna površina u naselju izdata na privremeno korištenje ili jednokratnu upotrebu.

Korisna površina se utvrđuje na osnovu podataka iz službene evidencije koju vode nadležni organi u zavisnosti od vrste objekata ili utvrđivanjem i mjeenjiem na licu mjesta.

Korisna površina izgrađenog prostora izračunava se sabiranje unutrašnjih površina svih prosotrija primenom koeficijenta utvrđenih standardom.

Površina otvorenog poslovnog prostora koji se koristi obračunava se u primjenom koeficijenta na stvarnu površinu:

 • za skladišni prostor – 50
 • za proizvodni i ostali prostor – 20
 • za objekte društvenog standarda – 0.10

 

Broj bodova (bodovna vrijednost) utvrđuje se zavisnost od vrste prostora u naselju i stepena opremljenosti naselja objektima i uređajima zajedničke koumnalne potrošnje.

Prema vrsti djelatnosti, prostor iz prethodng člana, razvrstava se u grupe i boduje:

 1. Predstavništva, poslovna udruženja, banke, PTT usluge, ugostiteljske usluge – 90
 2. Trgovina – 75
 3. Uslužno znanstvo – 65
 4. Proizvodna djelatnost – 60
 5. Stambeni prostor – 45
 6. Garažni prostor – 45
 7.  Ostali prostor (društvene djelatnosti) – 45

 

Broj bodova iz prethodnog člana koriguje se zavisno od položaja prostora u naselju i stepena otpremljenosti naselja primjenom koeficijenta i to:

*Prva vrijednost je koeficient poslovnog prostora, duga vrijednost je koeficient stambenog prostora

 1. Prvava zona | 2.7 | 2.6 |
 2. Druga zona | 2.5 |  2.4 |
 3. Treća | 2.1 | 2.0 |
 4. Četvrta zona | 1.8 | 1.7 |
 5. Peta zona | 1.5 | 1.4 |
 6. Šesta zona | 1.2 | 1.4 |

 

Granice zona iz predhodnog stava podudarau se sa granicama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemiljištu (“Sl. glasnik Grada Doboj” broj 1/14) Za sva naseljena mjesta na području grada Doboju koja nisu obuhvaćena granicuma iz Odluke navedene u stavu 1. smatraće se da pripadaju šestoj zoni.

Za privremeno angažovanje javih površina komunalna naknada utvrđuje se od vremena angažovanja inteziteta krištenja objekata i uređaja zajedničke kumunalne potrošnje, lokacije i sl. Naknada iz predhodnog stava ne može se utvrditi u manjem srazmjernom iznosi od iznosa koji se dobije primjenom kriterija iz člana ovih odluka.

Vrijednost boda je jedinstvena na području cijene teritorije grada Doboja, za sve vrste prostora i iznosi 0,00087KM

Rok plaćanja
Obaveze na ime kumunalne naknade plaćaju se mjesečno najkasnije do 20-tog u mjesec za protekli mjesec.

Imate pitanja? Obratite nam se a mi ćemo u najkraćem roku dostaviti odgovor na vaš upit.

Kontaktirajte nas