Obveznici plaćanja

Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici stambenog, poslovnog ili drugog prostora, nosioci stanarskog prava, zakupci stambenog, poslovnog ili drugog prostora, odnosno fizička i pravna lica koja su korisnici objekta ili uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

Pod drugim prostorom u smislu ove odluke, smatra se garažni prostor, pomoćni prostor, kao i dvorišni i privredni objekti i slično.

Obveznik kome je utvrđena komunalna naknada dužan je istu plaćati sve dok ne prijavi nastalu promjenu (promjena površine, vlasništva, korištenja i drugo.)

Nastanak obaveza

Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje danom izgradnje, ili sticanja u vlasništvo ili sticanja prava korištenja prostora iz člana 2. ove odluke.

Prestanak obaveza

Obveznik komunalne naknade dužan je da u roku 15 dana od dana izgradnje, ili sticanja vlasništva, ili sticanja prava korištenja prostora – iz člana 2. ove odluke – podnese prijavu nadležnosti organu za komunalne poslove Grada, za utvrđivanje visine naknade.

Mjerila za utvrđivanje

Komunalna naknada se plaća po metru kvadratnom (m2) izrađene korisne površine prostora iz člana 2. odluke, a obračunava se primjenom kriterijuma i mjerila iz ove odluke.

Mjerila za utvrđivanje komunalne naknade su:

 • izgrađena korisna površina m2 stambenog prostora, poslovnog prostora, objekta društvenog standarda i drugog prostora;
 • broj bodova (bodovna vrijednost) prostora i
 • vrijednost boda.

Pod izgrađenom korisnom površinom prostora, u smislu ove odluke, podrazumijeva se površina izgrađenog prostora za koja je izdata upotrebna dozvola, površina izgrađenog prostora za koji nije izdata upotrebna dozvola ako je završen, površina djelimično izgrađenog prostora ako se koristi, javna površina u naselju izdata na privremeno korištenje ili jednokratnu upotrebu.

Korisna površina se utvrđuje na osnovu podataka iz službene evidencije koju vode nadležni organi u zavisnosti od vrste objekata ili utvrđivanjem i mjerenjem na licu mjesta.

Korisna površina izgrađenog prostora izračunava se sabiranjem unutrašnjih površina svih prosotrija primjenom koeficijenta utvrđenih standardom.

Površina otvorenog poslovnog prostora koji se koristi, obračunava se primjenom koeficijenta na stvarnu površinu:

 • za skladišni prostor – 50;
 • za proizvodni i ostale prostore – 20;
 • za objekte društvenog standarda – 0.10.

 

Broj bodova, odnosno bodovna vrijednost, utvrđuje se zavisnost od vrste prostora u naselju i stepena opremljenosti naselja objektima i uređajima zajedničke komunalne potrošnje.

Prema vrsti djelatnosti, prostor iz prethodnog člana, razvrstava se u grupe i boduje:

 1. Predstavništva, poslovna udruženja, banke, PTT usluge, ugostiteljske usluge – 90;
 2. Trgovina – 75;
 3. Uslužno zanatstvo – 65;
 4. Proizvodna djelatnost – 60;
 5. Stambeni prostor – 45;
 6. Garažni prostor – 45;
 7.  Ostali prostor (društvene djelatnosti) – 45;

 

Broj bodova iz prethodnog člana koriguje se zavisno od položaja prostora u naselju i stepena opremljenosti naselja primjenom koeficijenta i to:

 • Prva vrijednost je koeficijent poslovnog prostora, duga vrijednost je koeficijent stambenog prostora
 1. Prva zona | 2.7 | 2.6 |
 2. Druga zona | 2.5 |  2.4 |
 3. Treća zona | 2.1 | 2.0 |
 4. Četvrta zona | 1.8 | 1.7 |
 5. Peta zona | 1.5 | 1.4 |
 6. Šesta zona | 1.2 | 1.4 |

 

Granice zona iz predhodnog stava podudaraju se sa granicama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemiljištu (Službeni glasnik Grada Doboja 1/14).

Za sva naseljena mjesta na području grada Doboju koja nisu obuhvaćena granicama iz Odluke navedene u stavu 1, smatraće se da pripadaju šestoj zoni.

Za privremeno angažovanje javih površina komunalna naknada utvrđuje se od vremena angažovanja inteziteta korištenja objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, lokacije i sl. Naknada iz prethodnog stava ne može se utvrditi u manjem srazmjernom iznosu od iznosa koji se dobije primjenom kriterijuma iz člana ovih odluka.

Vrijednost boda je jedinstvena na području cijele teritorije grada Doboja, za sve vrste prostora i iznosi 0,00087 KM.

Rok plaćanja

Obaveze na ime kumunalne naknade plaćaju se mjesečno najkasnije do 20-tog u mjesecu za protekli mjesec.

Imate pitanja? Obratite nam se a mi ćemo u najkraćem roku dostaviti odgovor na vaš upit.

Kontaktirajte nas